17 ม.3 อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 โดย:สมเดช สุรเดช ผอ.รร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว คบ.,กศ.ม.

www.สมเดช.com โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว โรงเรียนในฝัน โรงเรียนสุจริต

August 1st, 2013 at 8:44 pm

โฆษกพท.ปฏิเสธข่าวคน“ชินวัตร”เตรียมออกนอกประเทศ

โฆษก พท.ปฏิเสธข่าว คนในครอบครัว “ชินวัตร” เตรียมเดินทางออกนอกประเทศ โวย ปชป.กุข่าวหวังผลการเมือง เตรียมยื่นร้อง กกต.ยุบพรรค ปชป.สัปดาห์หน้า Continue Reading »
comments Comments (0)    -
August 1st, 2013 at 8:08 pm

ชมภาพเสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ พระราชวังไกรกังวล หัวหิน

ชมภาพขบวนเสด็จ Continue Reading »

comments Comments (0)    -
August 1st, 2013 at 7:22 pm

รับเสด็จในหลวง-ราชินี”ทรงพระเจริญ”ดังกึกก้อง

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ufOIVgq6tTc&t=3

เสียงทรงพระเจริญ ดังกึกก้อง พสกนิกรชาวไทย พร้อมใจ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ หลังทราบข่าวดี ทั้งสองพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐาน ประทับ พระราชวังไกลกังวล Continue Reading »
comments Comments (0)    -
July 31st, 2013 at 9:07 pm

ด่วน!!!ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารเรียน สพฐ.1 ทางอีเล็กทรอนิกส์

( สำเนา )
ประกาศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว
เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคารเรียนแบบ สพฐ.๑ อาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๕ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
          โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างอาคารเรียนแบบ สพฐ.๑ อาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๕ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๘๖๖,๘๘๐.๙๖ บาท (สิบห้าล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบหกสตางค์)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
          กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๔,๐๐๐ บาท ได้ที่ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว (จำหน่ายเฉพาะรายใหม่ รายเก่าใช้เอกสารเดิม) ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.สมเดช.com/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕๗๖๑๑๘๖ ในวันและเวลาราชการ
                                     ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
(นายสมเดช สุรเดช)
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว
www.สมเดช.com/
สำเนาถูกต้อง
(นาง โนรีรักษ์ ทีปะนะ)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
 โดย นาง โนรีรักษ์ ทีปะนะ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 5/2556
comments Comments (0)    -
July 31st, 2013 at 9:03 pm

ปรับเกณฑ์วิทยฐานะเชิงประจักษ์ “หินขึ้น”

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง ดังนี้ Continue Reading »

comments Comments (0)    -
July 31st, 2013 at 9:02 pm

ผลการประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ 7/2556 (30 กรกฎาคม 2556)

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้  Continue Reading »

comments Comments (0)    -
July 31st, 2013 at 9:00 pm

สพฐ.ซื้อรถตู้รับส่งนักเรียน 300 คัน

สพฐ.เล็งซื้อรถตู้รับส่งนักเรียน 300 คัน ย้ำการใช้รถรับส่งไม่ใช่วิธีเดียวในการแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก เผยจะจัดสรรให้โรงเรียนดีศรีตำบล 300 แห่ง Continue Reading »

comments Comments (0)    -
July 31st, 2013 at 8:59 pm

เตรียมโหวตครู ตั้ง “กรมมัธยม” ใต้ปีก สพฐ.

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง ดังนี้ Continue Reading »

comments Comments (0)    -
July 31st, 2013 at 8:55 pm

จตุพร พ้นจาก ส.ส. ด้วยมติ 4 : 1 เสียง

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติด้วยเสียง 4 ต่อ 1 เสียง ให้ จตุพร  พรหมพันธุ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยขาดสมาชิกภาพ เนื่องจากขาดคุณสมบัติเป็นผู้สมัครของพรรคเพราะจตุพรไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งล่าสุด จนถึงเวลานี้จตุพร ยังมีสถานะเป็น ส.ส.อยู่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะชี้ขาดออกมา   ซึ่งโดยปกติแล้ว คดีความการเมืองที่ กกต.ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดส่วนใหญ่ก็จะมีความเห็นตามที่ กกต.เสนอ ต้องดูว่ากรณีจตุพรจะออกหัวออกก้อยอย่างไร Continue Reading »

comments Comments (0)    -
July 31st, 2013 at 8:51 pm

“สดศรี”เผยสัปดาห์หน้าส่งเรื่อง”จตุพร”พ้นสภาพ ส.ส.ถึงมือประธานรัฐสภา

นางสดศรี สัตยธรรม กรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เผยสัปดาห์หน้าเตรียมส่งสำนวนการสิ้นสภาพจากการเป็น ส.ส.ของนายจตุพร พรหมพันธุ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย(พท.) ไปให้ประธานรัฐสภา เพื่อเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยต่อไป  Continue Reading »

comments Comments (0)    -
July 31st, 2013 at 8:48 pm

“สดศรี” ห่วงรัฐบาลอยู่ไม่สุข ชี้คดีค้างศาล-ป.ป.ช.ส่อสุญญากาศ-ม็อบเดือด

กกต.หวั่นการเมืองวุ่น ทั้งคดีแก้ รธน.และทุจริตจำนำข้าว ส่อสุญญากาศทางการเมือง นายกฯ-ครม.หยุดปฏิบัติหน้าที่หากเรื่องถึงศาลฎีกาฯ ม็อบเคลื่อนไหวรุนแรงกว่าปี 53 จับผิด “วสันต์” ลาออกส่อมีสัญญาณเชือดคดีสำคัญ Continue Reading »

comments Comments (0)    -
July 30th, 2013 at 7:37 pm

ฟังรายการย้อนหลัง “รายการ”ผอ.สมเดชคุยกับผู้ปกครอง” 27ก.ค.56

ฟังย้อนหลังสัมภาษณ์สด “แชมป์” นำเเสนอสื่อรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นก่อนวัยอันควร รายการ “ผอ.สมเดชคุยกับผู้ปกครอง” ทางสถานีวิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เอฟเอ็ม 103.0 เม็กกะเฮิร์ต เมื่อวันเสาร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2556 เวลา 06.00 – 08.00 น. แขกรับเชิญ นายธนกฤต ไม้แดง ครูฝึกสอน เด็กหญิงศิริรัตน์ จิโนเขียว และ เด็กหญิงมัทธินา จันทวงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากโรงเรียนที่เข้าประกวด จำนวน 21 โรงเรียน

comments Comments (0)    -
July 30th, 2013 at 6:58 am

เสพไอซ์ ทำให้ผอม-ขาว ตรรกะวิบัติของเซเล็บไทย

เสพไอซ์ ทำให้ผอม-ขาว ตรรกะวิบัติของเซเล็บไทย

ทีมข่าวในประเทศ

ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีข่าวคนมีชื่อเสียงเสพ“ยาไอซ์” แต่ก่อนหน้านี้ ดารา นักร้อง หรือนักกีฬาชื่อดัง เองก็เคยมีข่าวเสพยาไอซ์ พร้อมอุปกรณ์เต็มรูปแบบ โดยสถิติล่าสุด จากกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ยาไอซ์ กลายเป็นยาเสพติด ที่คนไทยเสพมากที่สุดเป็นอันดับ 3รองจาก ยาบ้า และเฮโรอีน Continue Reading »

comments Comments (0)    -
July 30th, 2013 at 6:50 am

คาร์แคร์รูปแบบใหม่’สาวน้อยเปลือยอกล้างรถ’สุดสยิว!!

   เอบีซี/เอ็นที – ตำรวจรัฐนอร์ทเทิร์น เทอร์ริทอรี่ในออสตรเลีย เข้าตักเตือนเหล่าสตรีที่เปิดบริการคาร์แคร์รูปแบบใหม่ เปลือยอกนุ่งแต่บิกีนีรับจ้างล้างรถและคิดค่าบริการเบาๆคันละ 20 ดอลลาร์สหรัฐฯ(ราว 620 บาท) Continue Reading »

comments Comments (0)    -
July 30th, 2013 at 6:33 am

ศิลปิน ดารา ตลก รับรางวัลภาษาไทยดีเด่น–เพชรในเพลงปี 56

comments Comments (0)    -
July 30th, 2013 at 6:31 am

พระเทพฯทรงห่วงอาคารเรียนถล่มที่แม่สอด

comments Comments (0)    -
July 30th, 2013 at 6:26 am

เซียนพระจัดปาร์ตี้มั่วยาเสพติดกับโคโยตี้และนักศึกษาสาว

เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 29 ก.ค. พ.ต.อ.เมธี รักพันธุ์ ผกก.สส.บก.น. 7 พ.ต.ท.ชนะชัย ไชยทอง รอง ผกก. ร่วมกันแถลงข่าว จับกุม นายวิรัช หรือฉิก วัฒนภิญโญ อายุ 34 ปี นายเริงศักดิ์ หรืออั๋นชลบุรี ผสมทรัพย์ อายุ 36 ปี นายถนอมพงษ์ หรืออ้วน Continue Reading »

comments Comments (0)    -
July 30th, 2013 at 6:16 am

“บัญญัติ” โร่ฟ้อง ป.ป.ช. เอาผิด “กก.คดีพิเศษ-ธาริต-พ.ต.อ.นิรันดร์”

comments Comments (0)    -
July 29th, 2013 at 6:38 am

“องคมนตรี”แนะยึดพระราชดำริในหลวงสร้างคนดีก่อนคนเก่ง

“องคมนตรี” แนะทุกภาคส่วนยึดพระราชดำริในหลวงสร้างคนดีก่อนคนเก่ง ทรงห่วงปัญหาการศึกษา ทรัพยากรมนุษย์ของชาติ Continue Reading »
comments Comments (0)    -
July 29th, 2013 at 6:31 am

โพลล์ชี้เฟซบุ๊กยังครองใจวัยรุ่น

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์สำรวจวัยรุ่นในเขตกรุงเทพ พบเครือข่ายสังคมออนไลน์ 3 อันดับยอดนิยมยังคงเป็น Facebook, Twitter และ YouTube พร้อมระบุร้อยละ 49.69 เห็นว่าไม่ได้ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายประจำวันเพิ่มขึ้นหรือลดลง Continue Reading »
comments Comments (0)    -