17 ม.3 อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 โดย:สมเดช สุรเดช ผอ.รร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว คบ.,กศ.ม.

www.สมเดช.com โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว โรงเรียนในฝัน โรงเรียนสุจริต

October 8th, 2011 at 2:32 am

โลกโซเซียลเน็ตเวิร์กผิดง่าย-หนียากแค่นิ้วคลิก’ถึงคุก’

 การ กระทำความผิดโดยมี “คอมพิวเตอร์-อินเทอร์เน็ต”เข้ามาเกี่ยวข้อง การกระทำความผิดใน “โลกไซเบอร์-โซเชียลเน็ตเวิร์ก” ระยะนี้ปรากฏเป็นกระแสใหญ่ในสังคมไทยอีกครั้ง ทั้งกรณีที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญ และกับประชาชนทั่วไป อย่างไรก็ตาม จริง ๆ แล้วการกระทำผิดในรูปแบบนี้ก็มีอยู่โดยตลอด…

ผู้เสียหายจากการทำผิดในโลกไซเบอร์มีมาก-มีทุกวัน

และหลายกรณีผู้ที่กระทำผิดก็อาจไม่รู้ว่าได้ทำผิด???

ทั้งนี้ แม้ในไทยจะมีกฎหมายด้านนี้มากว่า 4 ปีแล้ว คือมี พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แต่เพราะโลกไซเบอร์-โซเชียลเน็ตเวิร์กในไทยก็ขยายตัวรวดเร็วมาก ๆ ตั้งแต่ในกลุ่มเด็กวัยฟันน้ำนมไปจนถึงผู้สูงอายุวัยฟันแท้เหลือน้อย และก็อาจเพราะคนไทยยังไม่ค่อยตระหนักว่า “บทลงโทษ” ของกฎหมายฉบับนี้ก็มิใช่เบา ๆ ดังนั้น การกระทำความผิด ทั้งที่รู้ว่าผิด ไม่รู้ว่าผิด ตั้งใจไม่ตั้งใจ จึงมีมาก

ยกตัวอย่าง ’ความผิด-บทลงโทษ“ ตาม พ.ร.บ.นี้ ก็เช่น… มาตรา 5 ผู้ใด เข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ,มาตรา 6 ผู้ใด ล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทำขึ้นเป็นการ เฉพาะและเปิดเผยโดยมิชอบ ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น มีโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ, มาตรา 7 ผู้ใด เข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ และมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน มีโทษ จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 8 ผู้ใด กระทำการเพื่อดักรับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น และข้อมูลนั้นมิได้มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ ประโยชน์ได้ มีโทษ จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ, มาตรา 9 ผู้ใด ทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ มีโทษ จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ, มาตรา 10 ผู้ใด กระทำการให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวน มีโทษ จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ, มาตรา 11 ผู้ใด ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิดหรือปลอม แปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูล อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่น มีโทษ ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท

มาตรา 12 ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 9 มาตรา 10 ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ไม่ว่าจะในทันทีหรือภายหลัง ไม่ว่าจะเกิดขึ้นพร้อมกันหรือไม่ มีโทษ จำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 2 แสนบาท ถ้าเป็นการกระทำโดยประการที่น่าจะ เกิดความเสียหายต่อข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่น คงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจประเทศ การบริการสาธารณะ ประโยชน์สาธารณะ มีโทษ จำคุกตั้งแต่ 3-15 ปี และปรับตั้งแต่ 6 หมื่นบาท-3 แสนบาท และยิ่งถ้า เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย มีโทษ จำคุกตั้งแต่ 10-20 ปี

นอกจากนี้ การ นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลปลอม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ ข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต่อความมั่นคงของประเทศ ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน หรือนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง แห่งราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ง ข้อมูลที่มีลักษณะอันลามก และประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ เผยแพร่หรือส่งต่อ ซึ่งข้อมูล โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลตามที่ว่ามา เหล่านี้มีความผิดตามมาตรา 14 มีโทษ จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อีกสักตัวอย่าง…มาตรา 16 ผู้ใด นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลที่ปรากฏ เป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลง โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าผู้เสียหายในความผิดได้ตายเสียก่อนจะได้ร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เสียหาย ร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย

ทั้งนี้ นี่ก็เป็นตัวอย่าง ’ความผิด“ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในส่วนของผู้ใช้โลกไซเบอร์-โซเชียลเน็ตเวิร์ก ซึ่งก็จะเห็นได้ว่า ’มีโทษมิใช่เบา ๆ“ เหมือนกัน!!

ที่สำคัญ…อาจ “กระทำผิดได้ง่าย ๆ แค่ปลายนิ้วคลิก”

และตรงกันข้ามตรงที่…การ “หนีความผิดทำได้ยาก”

รู้-ไม่รู้…ตั้งใจ-ไม่ตั้งใจ…โอกาส ’ติดคุก“ มีทั้งนั้น!!.

Tags:
comments Comments (0)    -
October 8th, 2011 at 2:30 am

กำราบเด็กดื้อ

วันนี้ อยากถามผู้อ่านที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ว่าเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้ที่ร้านสะดวก ซื้อไหมคะ ได้ยินเด็กน้อยพูดจาเสียงดังเพื่อจะเอาขนม ในขณะที่ใกล้ ๆ กันคุณแม่ยืนหน้าบูดบึ้งบอกเด็กน้อยว่า “ไม่ได้” ในมือก็ยื้อแย่งขนมนั้นไปด้วย สักพักคุณแม่ทนไม่ไหวตีเด็กน้อย เรื่องจบตรงที่เด็กน้อยร้องไห้กระจองอแง

หรือว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่โรงเรียนตีเพื่อนข้าง ๆ แกล้งเอาของเพื่อนไปซ่อน หยิบอาหารจากจานมาปาใส่เพื่อน หรือแม้แต่ในชั้นเรียนเมื่อครูให้ทำงานก็จะเดินไปเล่นของอย่างอื่น เมื่อครูดุ ก็จะแสดงการต่อต้านโดยการเดินออกนอกห้องหรือป่วนจนเพื่อนเรียนไม่ได้ คุ้นกันหรือไม่คะ

“หมอรามาฯ ไขปัญหาสุขภาพ” ในฉบับนี้ จะขอเล่าถึงพฤติกรรมของเด็กที่มักถูกเรียกว่า “ดื้อ ซน และไม่เชื่อฟัง” ซึ่งจะว่าไปแล้ว คุณแม่และคุณครูที่ต้องรับมือกับเด็กเล็กก็มักจะคุ้นเคยกับคำว่า “กฎ” ซึ่งกฎในที่นี้หมายความได้หลายอย่างแล้วแต่บุคคล แต่ละครอบครัว และแล้วแต่สถานการณ์ ซึ่งนักจิตวิทยาพัฒนาการจากเมโยคลินิก สหรัฐอเมริกา ได้ให้กรอบไว้ว่า “กฎที่ดีจริง ๆ แล้ว ควรเริ่มจากความรักของคุณพ่อคุณแม่ และเพื่อการเรียนรู้ของลูกน้อย” เท่านั้น

แต่มักจะพบว่ากฎส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับการลงโทษในรูปแบบต่าง ๆอย่างไรก็ตามกฎไม่ใช่การลงโทษหากฝ่าฝืน แต่คือการสอนให้เด็กจัดการกับความรู้สึกและพฤติกรรมของตัวเอง

สมาคมกุมารแพทย์สหรัฐ ได้ออกหลักเกณฑ์โดยคร่าว ๆ ไว้ว่า ระบบการลงโทษที่ดีที่สุดหลังจากที่เด็กฝืนกฎแล้วคือ การเสริมแรงเพื่อให้เกิดพฤติกรรมแง่บวกและมีการกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนสำหรับ พฤติกรรมที่ต้องการงด และทั้งหมดต้องมาจากความรักและส่งเสริมความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยนักจิตวิทยาพัฒนาการและกุมารแพทย์จากโรงพยาบาลเมาท์ไซไนน์ในนิวยอร์ก กล่าวว่า คุณพ่อคุณแม่จะต้องเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการลงโทษ และต้องรู้ว่ากฎต่าง ๆ จะไม่มีประโยชน์เลยจนกว่าเด็กจะอายุประมาณ

8-9 เดือน เพราะก่อนหน้านั้นเด็กจะไม่เข้าใจคำว่า “ไม่” หรือ “ห้าม” ดีพอที่จะทำตาม ซึ่งจริง ๆ แล้วเด็กน้อยคนที่จะเข้าใจความหมายของคำว่า “ไม่” อย่างแท้จริงก่อนอายุ 18 เดือน ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ต้องลดความคาดหวังลง ต้องไม่ลืมว่ากฎควรมีความยืดหยุ่นตามระดับพัฒนาการและช่วงอายุ โดยเด็กที่อายุ 1–2 ขวบ ควรจะกำหนดรูปแบบของกฎต่าง ๆ และอธิบายว่ากฎมีไว้เพื่ออะไร

วิธีเสริมแรงพฤติกรรมแง่บวกเบื้องต้น

1. พยายามเบี่ยงเบนความสนใจ

2. นำสิ่งที่เป็นปัญหาออกมา

3. ทำท่าทีเฉยเมย เช่น ถ้าเด็กทะเลาะกันเพราะของเล่น 1 อย่าง ให้เริ่มจากการนำของเล่นที่น่าสนใจพอ ๆกันไปให้ และนำของเล่นที่เป็นปัญหาออกมาให้พ้นสายตาเด็ก โดยทำท่าทีเฉย ๆ ไม่ต้องดุซ้ำ

“กฎ” จะเริ่มได้เมื่อไหร่นั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะทางอารมณ์ของเด็กเป็นสำคัญ เด็กที่อยากได้โน่นได้นี่ มักจะตอบสนองได้ดีกับกฎที่เกี่ยวกับการให้รางวัลต่าง ๆ ในขณะที่เด็กที่มีปัญหาเรื่องการเริ่มทำสิ่งใหม่ ๆควรใช้กฎที่เป็นการกำหนดกิจวัตรประจำวันเป็นเรื่อง ๆ ส่วนเด็กที่มีปัญหาเรื่องการแบ่งปันของกับผู้อื่น คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะนำของที่ชอบที่สุดออกไปก่อนที่เพื่อนจะมา เป็นต้น

แต่คำถามที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณพ่อคุณแม่ยุคนี้คือ ถ้าเด็กดื้อแล้วควรจะตีหรือไม่ สมาคมกุมารแพทย์สหรัฐได้ทำวิจัยเรื่องนี้พบว่า การตีคือการลดความสำคัญของกฎ ซึ่งสวนทางกับสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มักจะคาดไว้ นักจิตวิทยามหาวิทยาลัยนิวแฮมเชียร์กล่าวว่า การตีนี้จะส่งผลร้ายในแง่อื่น ๆ ในครอบครัวที่มีฐานะปานกลาง–ต่ำ มักมีแนวโน้มที่จะเชื่อว่า ยิ่งทำโทษมาก ก็จะยิ่งดี ซึ่งมักเป็นเหตุผลมาจากความคิดที่ว่าเด็กมักจะมีพฤติกรรมไม่ดีอยู่ตลอดเวลา ส่วนจากงานวิจัยของนักวิเคราะห์พฤติกรรมมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอฟกิน พบว่าเกือบร้อยละ 32 ของคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกแรกเกิดถึง 3 ขวบ มักจะทำโทษลูกโดยการตี เนื่องจากเป็นความเชื่อที่ผิด ๆ ว่าลูกจะกลัวและเคารพ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการตีเป็นผลมาจากความกลัวของคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดขึ้น จากความคิดว่าในอนาคตลูกจะไม่เชื่อฟังและตนจะหมดความสำคัญ ซึ่งการตีนั้นนอกจากระดับความเชื่อฟังจะลดลงแล้วยังทำให้เด็กอยากฝืนกฎเพิ่ม มากขึ้นอีกด้วย

แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม กฎที่ถูกตั้งขึ้นจะเป็นตัวกำหนดความสัมพันธ์พ่อแม่ลูก เมื่อไหร่ก็ตามที่กำราบความดื้อด้วยความรักตั้งแต่เล็ก ๆ แล้ว ปัญหาใหญ่ ๆ จะไม่เกิดขึ้นตามมาแน่นอน.

อ.ดร.ปรียาสิริ มานะสันต์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมาย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Tags:
comments Comments (0)    -
October 8th, 2011 at 2:23 am

หน.แก่งกระจานข้าราชการดีเด่นช่วย ฮ.ทหารตก มอบตัวสู้คดีฆ่า

หน.อุทยานฯแก่งกระจาน  มอบตัวสู้คดีพัวพันฆ่า“อ.ป๊อด” ตร.ค้นบ้าน-รีสอร์ทเจอกระสุนเอ็ม16 ร้อยนัด

ที่ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี เมื่อเวลา 15.40 น . วันที่ 7 ต.ค. นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เดินทางเข้ามอบตัวพ.ต.อ.สุรศักดิ์ สุขแสวง รอง ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี หลังถูกเจ้าหน้าที่ออกหมายจับในข้อหาเป็นผู้ก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐาน ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน เบื้องต้นนายชัยวัฒน์ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว หลังจากเข้ามอบตัวแล้วพ.ต.อ.สุรศักดิ์ได้นำตัวนายชัยวัฒน์เข้าห้องสอบสวน ทันที

ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อคืนวันที่ 10 ก.ย.ที่ผ่านมา ได้มีคนร้ายประกบยิงถล่มนายทัศน์กมล โอบอ้อม หรือ “อาจารย์ป๊อด” อดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทย จ.เพชรบุรี และแกนนำต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมให้ชาวกะเหรี่ยงป่าแก่งกระจาน เสียชีวิตคารถยนต์ในพื้นที่อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี โดยคดีนี้เจ้าหน้าที่ได้ออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องไปแล้ว 4 คน โดยจับได้แล้ว 1 คน เป็นคนชี้เป้าให้มือปืน ส่วนคนที่ 2 คือ นายชัยวัฒน์ ในฐานะผู้จ้างวาน และอีก 2 คนเป็นมือปืน และส.ท.คนหนึ่ง ซึ่งทั้งสองคนหลังอยู่ระหว่างการหลบหนี

ขณะเดียวกันตำรวจสืบสวนสอบสวน สภ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ได้นำกำลังกว่า 10 นายเข้าตรวจค้น บ้านเลขที่ 144 หมู่ 6  ต.หนองจอก อ.ท่ายาง ซึ่งเป็นบ้านของนายชัยวัฒน์ ที่หน้าบ้านเขียน“บ้านลิ้มลิขิตอักษร” พบญาติของนายชัยวัฒน์อยู่ที่บ้าน เจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจค้นแต่ไม่พบอะไร พร้อมกันนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกชุดกว่า 100 นายได้เดินทางไปตรวจค้นที่ “ไร่ราชพฤษ์” ของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเช่นกัน ซึ่งไร่ดังกล่าวอยู่ระหว่างก่อสร้างเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวกว่า 100ไร่ มีบ้านที่กำลังก่อสร้างหลังขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังตรวจสอบพบลูกกระสุนปืนขนาดเอ็ม 16 จำนวนกว่าร้อยนัด จึงตรวจสอบและเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ขณะที่นายชัยวัฒน์  กล่าวในภายหลัง ว่า ตนไม่รู้ว่าทำไมจู่ๆ จึงมีหมายจับ ทั้งนี้เมื่อทราบตนก็ได้มอบตัวแสดงความบริสุทธิ์ใจ หลังจากนี้คงต้องประกันตัวสู้คดีตามขั้นตอน ยังไม่สามารถพูดอะไรได้มากเวลานี้

ทางด้านนายดำรงค์ พิเดช อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)  ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายชัยวัฒน์ถูกออกหมายจับในคดีจ้างวานฆ่านายนายทัศน์กมล ว่ายังไม่มีการรายงานรายละเอียดเข้ามา ทราบเพียงจากข่าว อย่างไรก็ตามเรื่องนี้คงมีการประกันตัวและสู้คดีกันไปตามกระบวนการ และให้ว่ากันไปตามเนื้อผ้า เมื่อถามว่าทางกรมอุทยานฯ  จะต้องจัดหาทนายในการสู้คดีให้กับนายชัยวัฒน์หรือไม่นั้น  นายดำรงค์ กล่าวว่า ในเบื้องต้นคดีนี้ถือเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่ได้เกิดขึ้นในระหว่างการปฎิบัติหน้าที่ราชการ  และนายชัยวัฒน์คงหาทนายมาต่อสู้คดีกันต่อไป

สำหรับนายชัยวัฒน์เพิ่งได้รับการยกย่อง ให้เป็นข้าราชการดีเด่น 1 ในจำนวน 3 คน ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เมื่อเดือนก.ย.ที่ผ่านมา จากผลงานช่วยกู้ ฮ.ทหารตก 3 ลำ มีทหารเสียชีวิตหลายศพในพื้นที่อุทยานฯแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี.

Tags: ,
comments Comments (0)    -
October 7th, 2011 at 12:23 pm

น้ำท่วมโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว รอบสองปี54

นายสมเดช สุรเดช ผอ.ร.ร. และ นายเวนิต อนุสรณ์ประดิษฐ์ รอง ผอ.ร.ร.ตรวจสภาพน้ำท่วมหน้าโรงเรียน

 • ในปีนี้ หลังจากน้ำป่าไหลหลากได้เข้าท่วมโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554 แล้วครั้งหนึ่ง ยังไม่ทันได้ปรับปรุง ซ่อมแซม และเก็บกวาดทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่ปนมากับน้ำ ก็ถูกน้ำท่วมซ้ำสองอีกแล้ว

เช้าของวันที่ 4 ตุลาคม 2554 เวลาประมาณ 06.00 น. โทรศัพท์จากนักเรียน ผู้ปกครอง ดังไม่ขาดระยะสอบถามว่า “โรงเรียนน้ำท่วมไหม?” “โรงเรียนปิดไหม?” “ครูคะ!ไปไม่ได้น้ำท่วมสะพาน” ครูหลายคนเล่าให้ฟัง “”ไม่ปิดหรอก” “น้ำไม่ท่วมหรอก”

หลังจากนั้นไม่กี่นาที ก็มีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบริเวณโรงเรียนอย่างรวดเร็ว ต้องระดมให้นักเรียนที่มาตั้งแต่เช้า เก็บข้าวเก็บของกันจ้าระหวั่น สักพักหนึ่ง “น้ำเต็มโรงเรียนไปหมด” ระดับน้ำสูงกว่าเดิมอีก วัดได้ 0.40 เมตร เพียงแต่อาคารเรียน 1 และ 2 กำลังปริ่มขอบทางเท้าต้องหากระสอบทรายกั้นไว้ มีแต่โรงฝึกงานด้านหลังที่น้ำเข้าท่วมพื้นในห้องสูงประมาณ 0.30 เมตร แต่ไม่มีทรัพย์สินใด ๆ เสียหาย

นี่คือสภาพน้ำท่วมด้านหน้าโรงเรียน เพียงแค่ 1 ชม.เท่านั้น

มองอีกมุมหนึ่ง..นี่คือสภาพน้ำท่วมด้านหน้าโรงเรียน เพียงแค่ 1 ชม.เท่านั้น

 • น้ำท่วม….บริเวณทางเข้าโรงเรียน

 • หน้าอาคารเรียน 1 สภาพน้ำท่วมมองดูแล้ว…แค่นี้เองหรือ  แต่…ในอดีตไม่เคยท่วมถึงเลยแม้แต่ครั้งเดียว

 • น้ำท่วมบริเวณ ด้านหลังเสาธงชาติ ที่นี่ระดับน้ำก็สูงเช่นกัน

 • สภาพน้ำท่วมโรงอาหาร แกละ โรงฝึกงาน ระดับน้ำสูงถึง 40 ซม.

 • ด้านหลังอาคารเรียนไม้ หรือ หน้าห้องส้วม…ท่วมโดยตลอด

 • ด้านหน้าอาคารเรียนไม้ …ท่วมโดยตลอดเช่นกัน

 • ด้านในของโรงอาหาร ข้างบนสบาย ๆ แต่พื้นอีกระดับ…อ่วมเลย

 • สภาพน้ำท่วมภายในอาคารโรงฝึกงาน(ห้องดนตรี และ โรงฝึกงานอาชีพ…นี่ขนาดว่าพื้นสูงแล้วนะ ไม่เคยท่วมสักที

 • สภาพน้ำท่วม…ด้านนอกหน้าอาคารเรียน 1 และ หน้าอาคารอเนกประสงค์…ลุยกันครึ่งหน้าแข็ง
 • พอแค่นี่ก่อนนะ…ภาพถ่ายมีอีกเยอะ
Tags:
comments Comments (0)    -
October 7th, 2011 at 12:58 am

ประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพรานกระต่าย

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพรานกระต่าย นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายวันชัย สุทิน ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้ประชุมร่วมระหว่าง บ้าน-วัด-โรงเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเกี่ยวกับน้ำท่วมพรานกระต่าย

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พระสงฆ์ ครู ประชาชน ผู้แทนหมวดการทาง ผู้แทนทรัพยากรน้ำภาค 1 จ.ลำปาง สาธารณสุขอำเภอ ปลัดอำเภอ และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากถูกน้ำท่วม จำนวน 50 คน ในที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย

นายสุรสิทธิ์ กล่าวว่า ขอให้แก้ปัญหาเร่งด่วนก่อน โดยทำอย่างไรไม่ให้น้ำไหลเข้าตลาดซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจ ได้เสนอแนะว่าควรนำหินคลุกมาปิดทางน้ำไหลก่อน แล้วระบายน้ำออกไปอย่างรวดเร็ว อันดับแรกให้นายอานนท์ อภิชาติตรากูล นายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย ได้เร่งดำเนินการโดยด่วน เพื่อมิให้น้ำไหลเข้าตลาด ส่วนหินคลุกหากน้ำลดลงแล้วสามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อไปได้

ในการประชุมครั้งนี้ นายสมเดช สุรเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว ได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายด้วย

Tags: , ,
comments Comments (0)    -
October 6th, 2011 at 8:11 am

“สตีฟ จ็อบส์” เสียชีวิตแล้วอย่างสงบด้วยวัย 56 ปี

อ่านรายละเอียดต่อ…..คลิกที่นี่

Tags:
comments Comments (0)    -
October 6th, 2011 at 1:08 am

มือแฮกทวิตเตอร์นายกฯ มอบตัว ยันรู้เท่าไม่ถึงการณ์

“ผู้จัดการ ออนไลน์” แฮกเกอร์ คือเสียง “ประชาชน”

มือแฮกทวิตเตอร์นายกฯ
มือแฮกทวิตเตอร์นายกฯ
มือแฮกทวิตเตอร์นายกฯ
          มือแฮกทวิตเตอร์นายกฯ มอบตัวแล้ว เป็นนิสิตชาย คณะสถาปัตย์ มหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้านเจ้าตัวสารภาพรู้เท่าไม่ถึงการณ์
          กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันที หลังจากทวิตเตอร์ที่่ใช้ชื่อ @PouYingluck ของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โดนมือดีแฮก จนทำให้นายกฯ ต้องประกาศงดใช้ทวิตเตอร์ชั่วคราว พร้อม ๆ กับที่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างเร่งสืบหาและจับตัวผู้ที่ กระทำการดังกล่าว
          อย่างไรก็ตาม ล่าสุด ผู้ต้องหาแฮกทวิตเตอร์นายกฯ ได้ติดต่อขอเข้ามอบตัวแล้ว และวันนี้ (5 ตุลาคม) นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที ได้นำตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าว ซึ่งเป็นนิสิตชาย คณะสถาปัตย์ มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่ง โดยเจ้าตัว กล่าวว่า ตนกระทำไปเพียงลำพัง เพราะความที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ตอนนี้ตนสำนึกผิด และในอนาคตก็หวังว่าจะใช้ความรู้ความสามารถมาช่วยกระทรวงไอซีทีทำงาน  
          เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ตั้งขอหา ทำความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
          ด้าน นายพานทองแท้ ชินวัตร บุตรชาย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้เขียนข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีดังกล่าวว่า น้องที่เป็นมือแฮกเกอร์คนดังกล่าวได้ตัดสินใจทำสิ่งที่ผิดพลาดลงไป ด้วยการทวิตข้อความเหมือนกับเป็นนายกฯ เอง ซึ่งในทางการเมือง ก็คงไม่มีใครต่อว่าเขา เพราะถือเป็นความเห็นที่แตกต่าง ส่วนนายกฯ ยิ่งลักษณ์ เองก็คงไม่ติดใจเอาผิดอะไร แต่อยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้ผู้ที่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ นำความรู้ที่มีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมจะดีกว่ามาทำเรื่องแบบนี้ และเท่าที่ทราบ น้องคนดังกล่าวก็ได้สำนึกผิดและได้ขอปวารณาตัวที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคม แล้ว
น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ

[4 ตุลาคม] ไอซีที ลั่น! จับมือแฮกทวิตนายกฯ ใน 2 วัน (ไอเอ็นเอ็น)
          รมว.ไอซีที ลั่น จับมือแฮกทวิตเตอร์นายกฯ ได้ใน 1-2 วันนี้ โดยหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการอยู่ในกรุงเทพฯ
          น.อ. อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที มั่นใจ 1 – 2 วันนี้ จะสามารถจับคุมตัวผู้ดำเนินการแฮกทวิตเตอร์นายกรัฐมนตรีได้ เนื่องจากหลักฐานค่อนข้างสมบูรณ์ เบื้องต้นพบผู้กระทำความผิด 1 คน อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจะทำการจับกุม เพื่อนำตัวมาขยายผล หาผู้ร่วมกระบวนการต่อไป
          ทั้งนี้ น.อ.อนุดิษฐ์  ยังกล่าวอีกว่า ตนได้ส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปราม การกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไปดำเนินการต่อแล้ว เพราะถือว่า เป็นความผิดซึ่งหน้าและเป็นหน้าที่ของตำรวจในการดำเนินคดีโดยอัตโนมัติอยู่ แล้ว ไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความแต่อย่างใด ซึ่งตนจะไม่ไปกดดันหรือกำหนดระยะเวลากับทางตำรวจ เพื่อหาคนกระทำความผิดแน่ เพราะอยากให้ทางตำรวจทำงานอย่างเต็มที่ ไม่ต้องการให้จับแพะมา
          ขณะที่บทลงโทษตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ นั้น ต้องรอศาลวินิจฉัยอีกครั้ง นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการฯไอซีที ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ในที่ประชุม ครม. ในวันนี้ จะแนะนำนายกรัฐมนตรี ในการใช้เทคโนโลยี ส่วนการฟ้องร้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ

Tags:
comments Comments (0)    -
October 6th, 2011 at 1:03 am

ห้ามพระเกษม นุ่งห่มจีวร-เรียกตัวเองอาตมา ลั่น!! ครบ 3วัน จับสึกทันที

นาย นพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีพระเกษม อาจิณณสีโล เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ป่าสามแยก ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ ว่า

ขณะนี้คณะสงฆ์ ตัดขาดพระเกษม อจิณฺณสีโส จึงถือว่าไม่ได้เป็นพระสงฆ์แล้ว ห้ามเรียกตัวว่าอาตมา หรือนุ่งห่มแบบพระสงฆ์ หลังเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนำคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี ไปติดประกาศแจ้งให้ละสมณเพศภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค.แล้ว ซึ่งหากครบกำหนดยังไม่ยอมสึกทางฝ่ายกฎหมายบ้านเมืองต้องเข้าไปดำเนินการ

นาย นพรัตน์ กล่าวต่อว่า พระเกษมกระทำผิดพระธรรมวินัยเป็นอาจิณ แม้ไม่รุนแรง แต่กระทบความศรัทธาของประชาชน อีกทั้งเคยทำผิดและถูกว่ากล่าวแต่ไม่เชื่อฟัง ซ้ำยังใช้วาจาลบหลู่ และไม่ยอมออกจากพื้นที่ ซึ่งเป็นความผิดด้านการปกครองที่เจ้าคณะปกครองสามารถพิจารณาโทษได้

Tags:
comments Comments (0)    -
October 6th, 2011 at 12:32 am

50ส.ส.เพื่อไทยรุมซักฟอก’วรวัจน์’ รมว.ศธ.

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. ที่พรรคเพื่อไทย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมพรรคเพื่อไทยที่มี พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ ทำหน้าที่ประธานนั้น ส.ส. กว่า 50 ราย ได้ลุกขึ้นกล่าวตำหนิการทำงานของนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.ศึกษาธิการ อย่างดุเดือดโดยเฉพาะการแต่งตั้งโยกย้ายและการวางตัวข้าราชการไม่เหมาะกับ งานทำให้ไม่มั่นใจในการทำงานของนายวรวัจน์ แต่ยังให้โอกาสปรับปรุงการทำงาน แต่ถ้ายังไม่ปรับปรุง เกรงว่ากระทรวงศึกษาธิการจะเป็นกระทรวงแรกที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ขณะที่นายวรวัจน์ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อซักถาม ส.ส. อีกเช่นเคย

รายงานข่าวว่า นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังเป็นอีกหนึ่งกระทรวงที่ถูก ส.ส. ถล่มในที่ประชุม ซึ่งเนื้อหาเป็นความไม่พอใจต่อการแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดที่ ดำเนินการล่าช้า การประสานในพื้นที่ก็มีปัญหาไปด้วยเพราะผู้แทนกับผู้ว่าฯ บางจังหวัดเป็นคนละสาย ทั้งนี้ที่ให้เหตุผลโยกย้ายล่าช้าเพราะปัญหาน้ำท่วมจะยิ่งเป็นช่องให้เขา สร้างผลงานอีกทั้งเมื่อรัฐบาลจัดสรรงบแก้ปัญหาน้ำท่วมจะยิ่งมีการทิ้งทวน ดังนั้นต้องเร่งดำเนินการอย่าแช่ไว้

ด้านนายพีรพันธุ์ พาลุสุข ส.ส.ยโสธร พรรคเพื่อไทย กล่าวยอมรับว่า ที่ประชุม ส.ส.พรรคเพื่อไทย ได้สะท้อนถึงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการว่าวางคนไม่ถูก กับงานเพราะมีหลายรายที่โยกย้ายไปอย่างผิดฝาผิดตัว คนดี ๆ ก็ไปย้ายเขา ซึ่งที่ประชุมก็ได้สะท้อนไปเพื่อให้รัฐมนตรีรับทราบและปรับปรุงต่อไป ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ ส.ส. เข้าไปก้าวก่ายการทำงานของรัฐมนตรีแต่คนที่ถูกย้ายได้ร้องเรียนมายังพรรค เพื่อไทยว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม.

ขอบคุณ :

วันพฤหัสบดี ที่ 06 ตุลาคม 2554
Tags:
comments Comments (0)    -
October 5th, 2011 at 11:56 pm

วันนี้(5ก.ย.54) เวลา15.30น.แม่น้ำปิงที่กำแพงเพชรระดับสูงมากค่อนข้างวิกฤต!

จากการประกาศของเขื่อนภูมิพลว่า จะปล่อยระบายน้ำจาก 80 ล้าน ลบ.ม. เป็น 100 ล้าน ลบ.ม. เมื่อวันที่ 4 ก.ย.54 จะมีผลทำให้ระดับน้ำในปม่น้ำปิงสูงขึ้น อาจน้ำให้บ้านเรือนที่อยู่ริมฝั่งทั้งสองเกิดเหตุน้ำท่วมได้ จึงขอให้เฝ้าระมัดระวังอย่างใกล้ชิด

เมื่อเวลาประมาณ 15.30 น. แหล่งข่าวกล่าวว่า จากการปล่อยระบายน้ำของเขื่อนดังกล่าว ทำให้บริเวณ อ.โกสัมพี ได้เกิดเหตุน้ำท่วมทั้งสองฝั่งของแม่น้ำปิงแล้ว และคาดว่าในวันพรุ่งนี้ ไม่เกินเวลา 12.00 น.น้ำจะถึง จ.กำแพงเพชร อย่างแน่นอน

มาดูระดับน้ำในแม่น้ำปิง เมื่อวีนที่ 5 ก.ย.54 เวลา 15.30 น. ผู้สื่อข่าว www.สมเดช.com ได้ไปสังเกตการณ์ระดับน้ำปรากฏว่ามีระดับสูงมาก และได้มีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อาสาสมัคร ตำรวจ ทหาร จำนวนมาก เฝ้าระวังอยู่ริมแม่น้ำปิง เตรียมขนทรายบรรจุกระสอบไว้บริการประชาชน และมีประกาศจากเสียงตามสายประกาศว่าอาจจะเกิดภาวะน้ำท่วมในคืนวันนี้ ให้ทุกคนได้เฝ้าติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด

ที่ริมแม่น้ำปิง จ.กำแพงเพชร

ประชาชนแห่ขนกระสอบทรายที่เทศบาลจัดให้ไปเตรียมป้องกันน้ำทะลักเข้าบ้าน
ช่วง บ่ายวันนี้ (5 ต.ค.54) ที่บริเวณริมแม่น้ำปิง ชุมชนอนันตสิงห์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ทางเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยทหารพรานจากกรมทหารพรานที่ 35 จำนวน 30 นาย นำโดย พ.อ.นพดล วัชรกิตบวร ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 35 และ อาสารักษาดินแดน รวมทั้ง อปพร.ได้ร่วมกันใช้เครื่องมือตักทรายบรรจุกระสอบปุ๋ย เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรที่มีพื้นที่อยู่ในที่ต่ำได้มารับไปกั้นป้องกันน้ำทะลักเข้าบ้านเรือน ตามที่เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ใช้เครื่องขยายเสียงติดรถยนต์ประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า ระดับน้ำแม่ปิงมีแนวโน้วจะสูงขึ้น ในวันพรุ่งนี้อีกประมาณ 1 เมตร และจะเกิดน้ำล้นจากแม่น้ำปิงไหลบ่าเข้าพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลเมือง กำแพงเพชรเหมือนกับช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่าน ระดับในแม่น้ำปิง มีระดับน้ำที่ใกล้เคียงกัน แต่ในครั้งนี้เป็นน้ำจากเขื่อนภูมิพล ที่ระบายออกวันละ 100 ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลนั้นมาจำนวนมาก และประชาชนที่เคยถูกน้ำท่วมเกรงว่าจะท่วมซ้ำสอง ซึ่งจากข่าวสารที่ได้รับทราบมวลน้ำจะเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก จึงต่างเดินทางมาขนกระสอบทรายที่ทางเทศบาลเมืองกำแพงเพชรจัดไว้ให้อย่างต่อเนื่อง

Tags:
comments Comments (0)    -
October 5th, 2011 at 6:01 pm

ไม่เกิน 12.00 น. พรุ่งนี้(6 ก.ย.)น้ำจากเขื่อนถึงกำแพงเพชร

หลัง จากเขื่อนภูมิพลปล่อยน้ำผ่านเพิ่มเป็นวันละ 100 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมา (5 ต.ค.) และนับตั้งแต่เวลาที่เริ่มระบายน้ำประมาณ 94 ชั่วโมง มวลน้ำก้อนนี้จะเดินทางถึงจังหวัดชัยนาท

เขื่อน ภูมิพล ในจังหวัดตากถือเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ซึ่งขณะนี้มีปริมาตรน้ำในอ่างกว่า 13,081 ล้านลูกบาศก์เมตร แม้จะเร่งระบายน้ำเพิ่มเป็นวันละ 100 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ยังมีความจุของน้ำร้อยละ 97 ของความจุอ่าง

8 ชั่วโมงหลังน้ำออกจากเขื่อน ทำให้ระดับน้ำปิง เพิ่มขึ้นและไหลเข้าท่วมหมู่บ้านในอำเภอสามเงาและอำเภอเมือง เมื่อเวลา 8 โมงเช้าวันนี้
(5 ต.ค.)

และในเวลา 16.00 น. มวลน้ำจะเริ่มไหลมาถึงอำเภอเมือง ซึ่งทางจังหวัดได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เพิ่มความระมัดระวังแล้ว

หลังจากนี้อีก 16 ชั่วโมง ก้อนน้ำจะเดินทางไปจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งอยู่ลงมาจากจังหวัดตาก ไม่เกิน 12 นาฬิกาวันพรุ่งนี้ (6 ต.ค.)

ถัด จากนั้นอีก 48 ชั่วโมง ปริมาณจะไหลมาสบทบที่ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นจุดรวมของแม่น้ำปิง วัง ยม และย่าน ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม

เมื่อผ่านจังหวัดนครสวรรค์แล้ว คาดว่าอีก 24 ชั่วโมงน้ำจะเริ่มลงสู่ที่ลุ่มภาคกลางจังหวัดชัยนาทประมาณวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม

ส่วน ปริมาณแม่น้ำเจ้าพระยาในวันนี้ยังเพิ่มสูงขึ้น โดยมีน้ำไหลผ่านอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 4,542 ลุกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากเมื่อวานนี้เล็กน้อย ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาท 3,616 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และผ่านอำเภอบางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 3,552 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

Tags:
comments Comments (0)    -
October 5th, 2011 at 5:53 pm

สถานการณ์น้ำท่วมกำแพงเพชร

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เตือนชาวบ้านรับมือน้ำท่วม ขนย้ายสิ่งของให้ปลอดภัย เขื่อนภูมิพลเตรียมระบายน้ำเพิ่ม

นายกิตติ ตันเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าโรงไฟฟ้าพลังน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า จากอิทธิพลของพายุ “ไห่ถาง” และ “เนสาด” ทำให้เกิดฝนตกหนักที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำพูน ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล จ.ตาก มากขึ้นอีกระลอก โดยในวันที่ 2 ตุลาคม ที่ผ่านมา มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯ 118 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ระบายน้ำออกเพียง 44 ล้านลูกบาศก์เมตร วันที่ 3 ตุลาคม มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯ 213 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ระบายน้ำออกเพียง 54 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลเหลือความจุที่รับน้ำได้อีกเพียง 608 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่แนวโน้มปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯ ในวันนี้ (4 ต.ค.) คาดว่ามีประมาณ 320 ล้านลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้ กฟผ. คาดการณ์ว่า จะมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯ ต่อเนื่อง ในวันที่ 5 และ 6 ตุลาคม อีกวันละ 250 และ 220 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมถึงวันต่อๆ ไป ประมาณวันละ 100 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯ เกินความจุของอ่างฯ เขื่อนภูมิพลจึงจำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มเป็นวันละ 100 ล้านลูกบาศก์เมตร ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม เป็นต้นไป

จึงขอให้ประชาชนที่อยู่ในบริเวณ พื้นที่ ที่อาจได้รับผลกระทบ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดน้ำท่วม โดยให้เฝ้าระวังการเตือนภัยจากทางจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง เคลื่อนย้ายสิ่งของให้ปลอดภัยจากการถูกน้ำท่วม

Link : http://www.innnews.co.th/กฟผ-เตือนปชช-รับมือเขื่อนภูมิพลระบายน้ำ–312195_03.html

ที่กำแพงเพชร

จากข่าวล่าสุด ที่ทางเขื่อนภูมิพล จะปล่อยระบายน้ำเนื่องจากรับน้ำไม่ไหว จาก 80 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 100 ล้านลูกบาศก์เมตร จะส่งผลให้สองฟากฝั่งแม่น้ำปิงมีระดับน้ำสูงขึ้นและไหลท่วมขังบ้าน เรือนอย่างแน่นอน

เมื่อเวลา 15.30 น. วันนี้(5 ก.ย.54) ได้สำรวจสถานการณ์น้ำบริเวณเชิงสะพานริมแม่น้ำปิง จ.กำแพงเพชร พบว่าระดับน้ำขึ้นสูงมาก คืนนี้อาจทำให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนริมสองฝั่งได้

เมื่อเวลา 17.00 น. ทราบว่าริมสองฝั่งแม่น้ำปิง บริเวณอำเภอโกสัมพีนคร น้ำได้เริ่มไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนแล้วอย่างน้อย 200 หลังคาเรือน
มาดูสถานการณ์น้ำท่วมที่ อ.พรานกระต่าย กันบ้างหลังจากน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนของราษฎร และสถานที่ราชการ โดยเฉพาะโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว เป็นรอบที่สอง ครั้งนี้นับกว่าหลายครั้งที่ผ่านมา ด้านความเสียหายนอกจากไร่นาที่ถูกน้ำท่วมแล้ว บ้านเรือนของราษฎร

Tags:
comments Comments (0)    -
October 5th, 2011 at 9:23 am

ติดตามสถานการณ์น้ท่วมภาคเหนือ(5ก.ย.54)

Tags:
comments Comments (0)    -
October 4th, 2011 at 7:49 pm

น้ำท่วมบ้านผอ.สมเดช อีกแล้ว ปีนี้ 2 ครั้ง

Tags:
comments Comments (0)    -
October 4th, 2011 at 6:58 pm

น้ำท่วมโรงเรียนซ้ำ2ในปีนี้(4ต.ค.54)

วันนี้(4 ก.ย.54) เวลา07.00 น.ได้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมขังอย่างรวดเร็ว บริเวณหมู่ที่ 3 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

ขณะถ่ายภาพวีดีโอนี้ น้ำได้เข้าท่วมขังโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว มีระดับน้ำสูงถึง 40 ซม. เพียง 1 ชั่วโมงที่ผ่านมา นับว่าน้ำท่วมครั้งที่ 2 นี้ รุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา

ผลการสำรวจเบื้องต้นปรากฏว่าน้ำได้เข้าท่วมขังอาคารโรงฝึกงาน แบบประชาชนสร้างเอง ซึ่งเป็นห้องดนตรี-นาฏศิลป์ และ โรงฝึกงาน ที่ยังมีระดับพื้นต่ำอยู่มาก แต่ไม่มีทรัพย์สินเสียหายแต่อย่างใด เนื่องจากทางโรงเรียนได้มีการวางแผนไว้เป็นการล่วงหน้าแล้ว

สำหรับด้านการเรียนการสอน ไม่มีผลกระทบการเรียนการสอนแต่อย่างใด เนื่องจากได้มีการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ สัปดาห์นี้จะเป็นการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน แต่ต้องงดไปเพราะสนามกีฬาใช้ทำการแข่งขันไม่ได้

 

Tags:
comments Comments (0)    -
October 4th, 2011 at 3:23 pm

น้ำท่วมพรานกระต่ายซ้ำสอง

Tags:
comments Comments (0)    -
October 4th, 2011 at 3:11 pm

วันนี้(4ก.ย.54)น้ำท่วมพรานกระต่ายอีกแล้วรุนแรงกว่าเดิม

Tags:
comments Comments (0)    -
October 4th, 2011 at 1:26 pm

วันนี้(4ก.ย.54)น้ำท่วมพรานกระต่ายซ้ำสองอีกแล้ว!

ภาพประกอบอินเทอร์เน็ต

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 เวลาประมาณ 06.00 น.ได้มีน้ำป่าไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 3 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ทำให้สถานท่ราชการ บ้านเรือน ถูกน้ำท่วมได้รับความเดือนร้อน โดยเฉพาะบ่อน้ำที่ประชาชนแถบนี้ ใช้ดื่มและบริโภค ถูกน้ำท่วมแล้วทำให้ไม่มีน้ำบริโภค ยังรอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของราชการอยู่

Tags: ,
comments Comments (0)    -
October 3rd, 2011 at 9:41 pm

พาเด็ก “ปฐมวัย” ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว เที่ยวบิ๊กซีกำแพง

 • แม่จ๋า…เที่ยว “บิ๊กซี”

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว ได้จัดทัศนศึกษาพาเด็กปฐมวัยเที่ยว “บิ๊กซี” กำแพงเพชร

หลังจากเที่ยวชม “อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร” เมืองมรดกโลกแล้ว คณะครูได้พานักเรียนระดับปฐมวัย เข้าเมืองกำแพงเพชร เพื่อเที่ยวชมห้างดังกลางตัวเมือง นั่นก็คือ “บิ๊กซี” โดยทางโรงเรียนได้ประสานงานไว้ล่วงหน้าแล้ว

สาเหตุที่พาเด็กปฐมวันเข้าเที่ยวห้าง “บิ๊กซี” ในครั้งนี้ เพื่อให้เด็กปฐมวันได้มีโอกาสเข้าเที่ยวชมห้างดังขนาดใหญ่ ซึ่งเด็กเหล่านี้หาโอกาสได้ยาก เพราะผู้ปกครองไม่สามารถพาไปได้ ทำให้เด็กได้มีประสบการณ์ วิธีการเข้าไปในห้างใหญ่อย่างปลอดภัย ได้พบเห็นว่าในห้างมีอะไรบ้าง ครูถือโอกาสสอนว่าอะไรควรซื้ออะไรไม่ควรซื้อ นักเรียนได้ฝึกการซื้อสิ่งของ การจ่ายเงิน มารยาทต่าง ๆ เป็นต้น นับว่าเป็นแนวทางที่ดีมาก ๆ ที่เด็กเหล่านี้ได้มีโอกาสเที่ยวชม

ก่อนหน้านี้ ทาง สมศ. ได้เข้าประเมิน รอบสาม ได้กล่าวชมว่า เด็กปฐมวัยโรงเรียนนี้ มีโครงงานที่น่าสนใจมาก ๆ เช่น โครงงานผัดมะละกอใส่ไข่ โครงงานทอดไข่เจียว ซึ่งนักเรียนได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ซึ่งเราไม่ค่อยได้เห็นในโรงเรียนเท่าใดนัก

 

 • ขอบคุณ “บิ๊กซี” กำแพงเพชร
Tags: ,
comments Comments (0)    -
October 3rd, 2011 at 8:05 pm

นร. ครู เขาแก้ว จัดงาน “จากวันที่พากเพียร สู่วันที่ภาคภูมิ”

 • เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 เวลา 19.00 น. โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว ได้จัดงาน “จากวันที่พากเพียร สู่วันที่ภาคภูมิ” ให้แก่ นายนิรันดร์ กระต่ายทอง ครู ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว ซึ่งลาออกจากราชการก่อนกำหนดเกษียณอายุราชการ โดยมี นายสมเดช สุรเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว เป็นประธาน
 • บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความเป็นกันเอง สนุกสนาน แบบพี่ ๆ น้อง ๆ นี่คือ “พลังที่เข้มแข็ง” ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว

 • ครูทับทิม สังคง ขอปล่อยสักหน่อยเถอะ

 

 

 • ขอเปิดฟอร์ “รำวง” ซะเลย นี่เห็นไหม? “พี่ยังไม่แก่หรอกน้อง รับรองยังหนุ่มอีกนาน”

 • คณะครูต่างร่วมสนุกภายในงานด้วย

 • นี่เห็นไหม? พี่ยังฟิตอยู่เลย

 • “แดนเซอร์” มืออาชีพ ใครจะจ้างติดต่อได้นะ ที่ www.ccbkk.in.th/ หรือ ที่ www.สมเดช.com

 • น่ารัก น่ารัก ทั้งนั้น “ครูหน่อย” (ซ้าย) กับ “ครูนุก” (ขวา) ปริญญาโททั้งคู่….ยังโสดนะ

 • ขอถ่ายร่วมกันอีกครั้ง…ก่อนจาก
 • คณะสภานักเรียน ได้จัดให้นักเรียนได้แสดงมุทิตาจิต และ กราบลาคุณครู “นิรันดร์ กระต่ายทอง” เป็นวันสุดท้าย(30 ก.ย.54)

Tags: , ,
comments Comments (0)    -