6/2 ม.3 อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 โดย:สมเดช สุรเดช อดีต ผอ.รร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว คบ.,กศ.ม.

www.สมเดช.com อดีตผู้อำนวยการ ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว (1 ต.ค.47-30 ก.ย.58)

August 21st, 2011 at 9:29 pm

ประชุมเรื่องเกณฑ์การประเมิน “สถานศึกษาพอเพียง”

นายศักดิ์ชัย  เพชรแกมทอง รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธาน เปิดการประชุมชี้แจงการใช้คู่มือประเมินเศรษฐกิจพอเพียง วิถีพุทธ ประชาธิปไตยและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 8 ประการสู่การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน(สถานศึกษาพิเพียง) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องตามแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อน กลยุทธ์ที่ 2 จุดเน้นของ สพฐ. และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการพัฒนาสถานศึกษา ครู ผู้เรียนให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง โดยมีผู้เข้าประชุม  60  คน เมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์ SEP สพป.กำแพงเพชร เขต 1

ในการประชุมครั้งนี้ ทางโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว ได้ส่งครูเข้าประชุม จำนวน 2 คน คือ นางทับทิม สังคง ครูวิชาการโรงเรียน และ นางอุ่นเรือน เกตุเอี่ยม ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม กลับไปคงจะขยายผลเพื่อเตรียมรับประเมิน คาดว่าประมาณกลางเดือนกันยายน 2554

 

 

 

 

Tags: ,
-

 

RSS feed for comments on this post | TrackBack URI