6/2 ม.3 อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 โดย:สมเดช สุรเดช อดีต ผอ.รร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว คบ.,กศ.ม.

www.สมเดช.com อดีตผู้อำนวยการ ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว (1 ต.ค.47-30 ก.ย.58)

June 17th, 2012 at 8:48 pm

“ครู” เงินเดือนเต็มขั้น เตรียมเฮ! รับเงินเดือนข้ามแท่ง

นายสุบัน ประทุมทอง ผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ.ได้ กล่าวในตอนหนึ่งของการบรรยาย “การอบรมพัฒนาความรู้ทางกฎหมายที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร สถานศึกษา” เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ ว่า

เดิมข้าราชการครูที่เงินเดือนเต็มขั้นอันดับ คศ.๓ จะได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๔ ส่วนเงินวิทยฐานะยังคงรับเท่าเดิม คือ ๕,๖๐๐ บาท และค่าตอบแทนอีก ๕,๖๐๐ บาท แต่หลังจากที่มีการปรับเงินเดือนข้าราชการ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ข้าราชการครูที่เงินเดือนเต็มขั้นอันดับ คศ.๓ รายใหม่ (รายเก่ายังคงได้รับตามเดิม) จะไม่สามารถข้ามแท่งอันดับ มารับเงินเดือนในอันดับ คศ.๔ ได้

เนื่องจาก พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ได้เปลี่ยนโครงสร้างระบบจากที่กำหนดไว้เดิม เป็นระบบเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง และขยายเงินเดือนขั้นสูงในอันดับเงินเดือนแต่ละอันดับ (ยกเว้นครูผู้ช่วย) ให้สูงมากขึ้นกว่าเดิม ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ เท่ากันทุกอัตรา จึงทำให้กฎ ก.ค.ศ.เดิม (กฎก.ค.ศ.ว่าด้วยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูง กว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ) ไม่สอดคล้องกับระบบเงินเดือนที่เปลี่ยนแปลงไป

ก.ค.ศ.จึงได้จัดทำ ร่าง กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่…) พ.ศ…. ขึ้น เพื่อแก้ไขให้ข้าราชการครูที่เงินเดือนเต็มขั้นได้รับเงินเดือนในอันดับถัด ไป

โดยผู้ที่เงินเดือนเต็มขั้นในอันดับ คศ.๒ จะได้รับในอันดับ คศ.๓
ผู้ที่เงินเดือนเต็มขั้นในอันดับ คศ.๓ จะได้รับในอันดับ คศ.๔
ผู้ที่เงินเดือนเต็มขั้นในอันดับ คศ.๔ จะได้รับในอันดับ คศ.๕

ทั้งนี้จะได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนเดิม ในอันดับเงินเดือนถัดไปได้อีกหนึ่งอันดับเท่านั้น แล้วแต่กรณี โดยให้เริ่มรับในอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม

แต่เงินวิทยฐานะจะยังคงได้รับในวิทยฐานะเดิม

โดยขณะนี้ ร่าง กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่…) พ.ศ…. ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ตอนนี้รอเข้า ครม. หาก ครม. อนุมัติ ก็จะมีผลบังคับใช้ต่อไป

ร่างบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำ ขั้นสูง ของข้าราชการครูฯ
Tags:
-

 

RSS feed for comments on this post | TrackBack URI