6/2 ม.3 อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 โดย:สมเดช สุรเดช อดีต ผอ.รร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว คบ.,กศ.ม.

www.สมเดช.com อดีตผู้อำนวยการ ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว (1 ต.ค.47-30 ก.ย.58)

August 27th, 2011 at 6:59 pm

การประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงฯ

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 นายสมเดช สุรเดช ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว ได้เข้าร่วมและให้กำลังใจ นางอุ่นเรือน เกตุเอี่ยม พร้อมด้วยนักเรียน จำนวน 3 คน และ คณะครู ประกอบด้วย นายประชากร สอนสกุล นางอรสา เงินทนง นายวันรุ่ง พาสุทธิ ในโอกาสที่มีการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง ตามกลยุทธ์ที่ 2โครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม ปีงบประมาณ 2554 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ณ ศูนย์สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (SEP)

ในโอกาสเดียวกันนี้ ทาง สพป.กพ.เขต 1 ได้มีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ยังมีการประกวดบทความ “รู้ตื่นและเบิกบาน” และให้มีการรายงานกฎ กติกา มารยาท ที่กำหนดเป็นข้อตกลงในการปฏิบัติในระดับห้องเรียน(ครูประจำชั้น) วิชาเรียน(ครูประจำวิชาป และระดับโรงเรียน ที่ให้โรงเรียนแม่ข่ายประชุมร่วมกันกับโรงเรียนเครือข่าย เพื่อสร้างและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ สมรรถนะ 5 ด้าน ตามหลักสูตรกำหนดด้วย

ภาพบรรยากาศในการจัดการประกวด

Tags: ,
-

 

RSS feed for comments on this post | TrackBack URI