17 ม.3 อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 โดย:สมเดช สุรเดช ผอ.รร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว คบ.,กศ.ม.

www.สมเดช.com โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว โรงเรียนในฝัน โรงเรียนสุจริต

September 3rd, 2015 at 1:21 pm

การประเมิน ITA โรงเรียนสุจริต โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว

20150903_101513

การประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. นายสิทธิโชค พะโยม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว ได้เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อดำเนินการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของโรงเรียนสุจริต ตามเกณฑ์ถ้ามีนักเรียน 400 คน ให้กำหนดผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน 100 คน ซึ่งวันนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองด้วยดี

20150903_091229

20150903_091242

20150903_091258

20150903_100114

20150903_100235

Untitled-1

Untitled-2

Untitled-3

Untitled-4

Untitled-5

Untitled-6

comments Comments (0)    -
September 1st, 2015 at 5:46 pm

เขาแก้วอบรมให้ความรู้เรื่องการประเมิน ITA ของ สพฐ. สำหรับต้นแบบโรงเรียนสุจริต

การประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) Continue Reading »

comments Comments (0)    -
August 30th, 2015 at 7:49 pm

รายการผอ.สมเดชคุยกับผู้ปกครอง ออกอากาศเมื่อ29ส.ค.58

comments Comments (0)    -
August 29th, 2015 at 1:11 am

ฟังนโยบายของ พล.เอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศธ.คนใหม่(ฉบับเต็ม)

comments Comments (0)    -
August 28th, 2015 at 9:41 am

‘สุดยอด’ ธงชาติไทย ต้องสีสันสดใสเสมอ นโยบาย “ดาว์พงษ์” รมว.ศธ. คนใหม่

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยต่อสื่อมวลชนภายหลังการแถลงนโยบายด้านการศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 เกี่ยวกับนโยบาย “การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Mordorate Class More Knowledge” ซึ่งจะเริ่มต้นนำร่องในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีความพร้อม 3,500 แห่งในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2558 และนโยบายในการประดับธงประจำพระองค์ของพระราชวงศ์ไทยและธงชาติไทยให้ใหม่และมีสีสดใสอยู่เสมอ

นโยบายการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Mordorate Class More Knowledge

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การประกาศนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เป็นแนวทางดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อต้องการจะตอบโจทย์ว่า จะทำอย่างไรให้เด็ก ผู้ปกครอง และครู มีความสุขในการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้พิจารณาเรื่องเวลาเรียนของเด็กในปัจจุบันด้วย โดยแต่เดิมเด็กจะต้องเลิกเรียนเวลา 16.00 น. ก็จะเปลี่ยนเป็นเลิกเรียนในชั้นเรียนเวลา 14.00 น. เพื่อนำเวลา 2 ชั่วโมงนั้นไปจัดกิจกรรมเพิ่มเติมความรู้ให้แก่เด็ก เพื่อให้เด็กมีความสุขกับการเรียนรู้ ไม่มีความเครียด และไม่มีการบ้านเพิ่ม ซึ่งมั่นใจว่าจะทำให้เด็กมีความสุขในการเรียนมากขึ้น และผู้ปกครองก็จะมีความสุขเมื่อเห็นลูกมีความสุข และเชื่อว่าคุณครูก็คงจะมีความสุข

ทั้งนี้ เมื่อเลิกเรียนแล้ว ครูจะต้องดูแลเด็กในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย แต่หากผู้ปกครองท่านใดต้องการให้เด็กกลับไปบ้านในช่วงเวลาดังกล่าว เช่นอาจจะเพื่อช่วยเลี้ยงน้องหรือช่วยทำงานบ้าน ก็สามารถกลับบ้านได้

ย้ำว่านโยบายการลดเวลาเรียน ไม่ใช่เพิ่งจะมาดำเนินการ หรือมีการบังคับให้ลดเวลาเรียนแต่อย่างใด แต่ สพฐ.ได้ดำเนินการมาก่อนแล้ว โดยตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณา มีการหารือเกี่ยวกับการลดวิชาเรียนที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อหลักสูตร ตลอดจนมีการวางแนวทางการดำเนินงานไว้เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในขณะนี้ ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำลังจัดทำแนวทางกิจกรรมเพื่อส่งไปยังโรงเรียนนำร่องจำนวนประมาณ 3,500 โรงเรียน หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ทั้งหมด เพื่อทดลองใช้เป็นแนวทางดำเนินการ ตั้งแต่ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 เป็นต้นไป จากนั้นจะมีระบบประเมินผล หากพบว่าส่วนใดยังบกพร่อง ก็จะแก้ไขปรับปรุงเสียก่อนที่จะขยายผลต่อไป

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. กล่าวถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมหลังเลิกเรียนว่า จะกำหนดรูปแบบตัวอย่างประมาณ 5-6 รูปแบบ เพื่อให้โรงเรียนนำร่องนำไปปรับใช้ตามบริบทและความพร้อมของแต่ละโรงเรียน โดยใช้แนวคิด “สอนน้อย แต่เรียนรู้มาก : Teach Less Learn More” อาทิ การทำการบ้านในโรงเรียน การเรียนกับเพื่อนที่เก่งกว่า การช่วยสอนเสริมเด็กที่เรียนไม่ทัน การจัดกิจกรรมดนตรี กีฬา ศิลปะ เป็นต้น

นโยบายการปรับภูมิทัศน์และธงชาติไทยให้ใหม่และมีสีสดใสเสมอ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงนโยบายการดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนและสถานที่ต่างๆ ในสังกัดทั่วประเทศ รวมทั้งห้องน้ำห้องส้วม ให้มีความสะอาด เรียบร้อย และสวยงามอยู่เสมอ และเหมาะสมกับการเรียนรู้ รวมทั้งการประดับธงประจำพระองค์ของพระราชวงศ์ไทย และธงชาติไทยในหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆ ควรมีการดูแลรักษาให้มีความใหม่และมีสีสดใสอยู่เสมอ อย่าปล่อยให้ผุขาดเป็นริ้ว และควรติดธงในห้วงเวลาที่เหมาะสมตามที่ทางราชการกำหนด เพราะธงชาติเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทย หากเด็กได้มองธงชาติที่สดใส ก็จะมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ไม่ห่อเหี่ยวไปตามสภาพของธง

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ได้เดินสำรวจบริเวณด้านหน้าอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งพบว่ายังมีหลายส่วนที่จะต้องปรับปรุงให้มีความระเบียบเรียบร้อยสวยงาม อาทิ สนามหญ้าหน้ากระทรวง ซึ่งภายในสัปดาห์หน้า กระทรวงศึกษาธิการจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆ ได้ทำตามต่อไป

 

ที่มา ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 27 สิงหาคม 2558

comments Comments (0)    -
August 22nd, 2015 at 2:42 pm

รายการผอ.สมเดชคุยกับผู้ปกครองออกอากาศเมื่อ22ส.ค.58

comments Comments (0)    -
August 19th, 2015 at 10:08 am

สาธิตการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูผู้สอนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการสองภาษา(ภาษาไทย-อังกฤษ)

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ได้เป็นประธานการพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการโรงเรียนสองภาษา ของ สพป.กพ.เขต 1 ณ ศูนย์สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา(SEP) โดยมีผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 102 คน เข้าประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการสาธิตการสอนเป็นภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ครูต่างชาติ ของโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง สพป.พิจิตร เขต 2

comments Comments (0)    -
August 16th, 2015 at 6:14 am

รายการผอ.สมเดชคุยกับผู้กครอง ออกอากาศเมื่อ15ส.ค.58

comments Comments (0)    -
August 12th, 2015 at 5:52 am

12 สิงหามหาราชินี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายสมเดช สุรเดช

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว

พร้อมด้วยครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว

comments Comments (0)    -
August 9th, 2015 at 9:13 am

รายการผอ.สมเดชคุยกับผู่ปกครอง ออกอากาศเมื่อวันที่ 8 ส.ค.58

comments Comments (0)    -
August 1st, 2015 at 1:47 pm

รายการผอ.สมเดชคุยกับผู้ปกครอง ออกอากาศเมื่อ1ส.ค.58

comments Comments (0)    -
July 27th, 2015 at 3:19 pm

แนะนำสถานที่สำคัญของกำแพงเพชร VisitingKPP_Eng และ VisitingKPP_Thai

comments Comments (0)    -
July 25th, 2015 at 7:38 pm

รายการผอ.สมเดชคุยกับผู้ปกครอง ออกอากาศเมื่อ25ก.ค.58

comments Comments (0)    -
July 22nd, 2015 at 9:20 am

เด็ก ‘เขาแก้ว’ ออกสื่อเว็บไซด์ สพป.กพ.เขต 1

Untitled-1

เด็กนักเรียนโชว์ฝีมือขั้นเทพ

ตามที่ สพป.กพ.เขต 1 ได้มอบหมายให้โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว ได้จัดดำเนินการพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการการประชุมโครงการสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะนิสัยค่านิยมหลัก 12 ประการ แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 226 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2558  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน นั้น Continue Reading »

comments Comments (0)    -
July 21st, 2015 at 2:32 pm

ขอบคุณ “ลุงโชติ” ช่วยน้องฟ้ารักษาดวงตาข้างขวา

S__26435590

ลุงโชติช่วย “น้องฟ้า” ดญ.ฐานิดา ถาวร

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 11.30 น. นายสุรโชติ จุลศิริ คุณลุงใจดีผู้ใจบุญ ได้เดินทางจากจังหวัดลำพูน ไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว อำ.พรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วซึ่งเคยมาช่วยเหลือนักเรียนยากจน มอบทุนการศึกษา จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติหลายแสนบาทมาเมื่อ 3 ปีที่ แล้ว Continue Reading »

comments Comments (0)    -
July 21st, 2015 at 5:44 am

“น้องอิงค์” วนัฏษณา วิเศษกุล ทำ The Voice จีน ตะลึงเด็กไทยโขว์เพลงเติ้งสี่จวิน

“น้องอิงค์” วนัฏษณา วิเศษกุล เด็กไทยวัย 16 ปีที่ไปเรียนที่ประเทศจีน ได้เข้าประกวดร้องเพลงรายการ “เดอะวอยซ์ ซีซั่น4″ ของประเทศจีน โดยร้องเพลงของเติ้ง ลี่จวิน แต่ว่าโค้ชทั้ง 4 คนไม่ได้เลือกเลยทำให้สาวไทยวัย 16 ปีรายนี้ตกรอบไป ทว่าทุกคนกลับตกตะลึงในอายุ ความสามารถ น้ำเสียง และวิธีการพูดที่คล่องแคล่ว จากการมาเรียนภาษาจีนได้แค่ปีเดียว เลยทำให้เจย์ โจว ถึงกับเดินขึ้นเวทีขอร้องเพลงร่วมกัน Continue Reading »

comments Comments (0)    -
July 20th, 2015 at 10:34 am

คำอธิบาย พรบ.อำนวยความสะดวกฯ สำหรับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา

comments Comments (0)    -
July 19th, 2015 at 5:27 pm

จัดเต็ม ‘เขาแก้ว’ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดพิธีเปิดค่านิยมหลัก12ประการในการประชุมผอ.รร. สพป.กพ.เขต1

comments Comments (0)    -
July 16th, 2015 at 7:18 pm

มาตรการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า-ประปา

Untitled-1

comments Comments (0)    -
July 15th, 2015 at 4:13 pm

อาจารย์ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร นิเทศ นศ. ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว

20150715_101232

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 2 คน ได้เดินทางมาเยี่ยมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่หน่วยฝึกโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว มีนักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ปฐมวัย รวมจำนวนทั้งสิ้น 11 คน ได้รับการนิเทศเป็นอย่างดี โดยอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน พึงพอใจมากที่มาฝึกสอนในโรงเรียนนี้มาก Continue Reading »

comments Comments (0)    -